Bankowe rozliczenia bezgotówkowe

Bankowe rozliczenia bezgotówkowe

Rozliczenia pieniężne polskich banków polegają przede wszystkim na dokonywaniu zmian w wartości środków pieniężnych na dokładne zlecenie klienta. Zazwyczaj są one przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rozliczeniami bezgotówkowymi są: polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, weksle, inkaso bankowe, akredytywy i karty płatnicze. Polecenie przelewu jest rodzajem udzielonej bankowi dyspozycji, która obciąża rachunek dłużnika i uznaje rachunek wierzyciela. Z kolei polecenie zapłaty jest udzieloną bankowi dyspozycją wierzyciela. Dotyczy ona obciążenia określoną kwotą konta bankowego osoby dłużnej i uznania rachunku wierzyciela. Na mocy czeku rozrachunkowego trasant (wystawca czeku i posiadacz rachunku bankowego) przekazuje czek swojemu wierzycielowi. Jednocześnie zleca on zaangażowanemu bankowi, aby ten obciążył swój rachunek kwotą czeku i przesłał ją na konto remitenta (osoba, na którą został wystawiony czek). Weksel to dokument, na mocy którego wystawca jest bezwarunkowo zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej określonej osobie, w określonym miejscu i określonym terminie. Akredytywa polega przede wszystkim na pokrywaniu określonych wierzytelności przez bank wierzyciela. W tym wypadku na ten cel zostały specjalnie wyodrębnione środki dłużnika i zachowane ustalone warunki.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.