Category: biznesowy świat

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto

Mówi się, że złoto to najpewniejsza inwestycja, tak sam jak diamenty. Na pewno prawda jest taka, że ich cena nigdy nie maleje, a cały czas rosły. Także historia pokazuje bardzo dobrze i jasno, że przez lata inwestycje w złoto pomagały wielkiej ilości środków przetrwać najmniej korzystne lata wielkich kryzysów, bez żadnej straty. Gdzie kupić złoto? Najprostszym sposobem jest… udanie się do jubilera, a także zakup złotych monet. Jednak aby sprzedać z zyskiem trzeba czekać naprawdę długi czas, ponieważ marża jaka jest narzucana jest bardzo wysoka, a dodatkowo jeżeli chcemy ponownie sprzedać złoto jubilerowi to raczej na tym sporo stracimy, niż zyskamy. Najpopularniejszym więc miejscem jest zakupienie przez Internet złota w Mennicy Skarbowej. Jest to bardzo pewne źródło, trwałe i dające gwarancję niezawodności, kupując w Mennicy Skarbowej mamy też pewność, ze złoto jest prawdziwym złotem, a nie jakąś podróbką, co niestety może się zdarzył w przypadku zakupu biżuterii czy na przykład złotych moment – takie rzeczy są bardzo często podrabiane przez fałszerzy, jednak jeżeli będziemy chcieli je ponownie sprzedać, to na pewno zostaną one zidentyfikowane jako podróbki. Można także udać się do swojego banku i uzyskać informacji na temat możliwości zakupu złota, nie wszystkie banki dają taką możliwość, ale duża część tak. Ile złota zakupić? To wszystko zależy od naszych możliwości finansowych i przewidzianego na to budżetu. Lepiej w tej sprawie poradzić się kogoś doświadczonego, niż potem żałować swoich wyborów lub popełnić jakiś wielki błąd.

Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Ryzyko stopy procentowej wynika z różnic między oprocentowaniami aktywów i pasywów. Oznacza ono możliwość negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Można wyróżnić ryzyko związane z pozycjami w bilansie o stałej stopie procentowej lub z pozycjami o zmiennym poziomie oprocentowania. Do typu ze stałym oprocentowaniem zalicza się również ryzyko związane z papierami wartościowymi. Ryzyko walutowe oznacza nierównowagę w danej walucie w postaci nadwyżki po stronie aktywów lub pasywów. Może ona przybrać postać długiej pozycji walutowej – wtedy aktywa są większe niż pasywa. Natomiast czasami ma ona również formę krótkiej pozycji walutowej, kiedy to aktywa są mniejsze niż pasywa. Kurs walutowy jest wrażliwy na wiele różnorodnych czynników i dość często podlega zmianom. Najważniejsze z tych czynników to podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym, a także podaż i popyt na waluty obce na rynku międzynarodowym. Inne istotne elementy rzeczywistości gospodarczej to: różnice w stopach inflacji i stopach procentowych między państwami, stan bilansu płatniczego i handlowego, polityka walutowa i pieniężno-kredytowa, jak również różnice w stopniu dostępności kredytu. Ryzyko dla banku wskutek zmian walutowych zachodzi wówczas, gdy występuje nadwyżka po stronie aktywów i rewaluacja kursu lub nadwyżka pasywów i dewaluacja kursu.

Jak wybrać konto studenckie?

Jak wybrać konto studenckie?

Studenci to przecież dosyć spora ludzi, dlatego banki wychodząc im naprzeciw oferują różnego rodzaju konta studenckie. Dostrzegają oni potrzeby młodych ludzi, dlatego tak często coraz więcej banków ma w ofercie konta studencie, które różnią się jednak od konto młodzieżowych, ponieważ maja inne możliwości, chociaż mechanizm ich działania jest bardzo podobny. Takie konta są bardzo użyteczne, kiedy student studiuje poza miejscem zamieszkania, wystarczy, że rodzice prześlą mu pieniądze na konto, a będzie on mógł nimi dowolnie zagospodarować, co jest bardzo dobrym sposobem i pomaga uniknąć kłopotów związanych z koniecznością wykonywania na przykład przekazów pocztowych. Konta te dają możliwość zamówienia do nich karty płatniczej, co jest bardzo użyteczne oraz usprawnia tak wiele spraw, także niezwykle ważny jest darmowy dostęp do konta przez Internet – super ułatwienie dla młodzieży, która przecież prawie nigdy nie rozstaje się z komórką, laptopem i innymi dobrodziejstwami technologicznymi. Dodatkową zaletą jest możliwość wypłacania z różnych bankomatów bez ponoszenia opłat – na pewno będzie to wielki plus, a jeżeli taka opcja nie jest dostępna to najlepiej sprawdzić jakie bankomaty znajdują się w okolicach uczelni. Konto studenckie powinno mieć darmowe przelewy internetowe, dzięki temu można z niego korzystać dowolnie, dużą zaletą jest też brak opłat za prowadzenie konta, czy brak konieczności comiesięcznych stałych wpływów.

Ryzyko płynności i operacyjne

Ryzyko płynności i operacyjne

Wśród rodzajów ryzyka bankowego znajduje się także zagrożenie płynności. Pojawia się ono wtedy, gdy aktywa płynne są niewystarczające, aby móc uregulować bieżące zobowiązania banku w wymaganym terminie. To ryzyko może mieć bardzo negatywne skutki dla działalności bankowej, dlatego instytucje starają się na bieżąco sporządzać bardzo szczegółowe raporty płynnościowe. Ponadto bank utrzymuje taką strukturę aktywów i pasywów, która zapewnia kształtowanie się wskaźników płynności w najbardziej optymalnych przedziałach. Te sposoby kontroli sytuacji są bardzo dobrym remedium nawet na mało korzystną sytuację. Zachowanie płynności jest bardzo ściśle uzależnione od zarządzania bilansem. Można ją uzyskać zwłaszcza poprzez umiejętne kształtowanie portfeli aktywów i pasywów, jak i zminimalizowania stopnia zamrożenia środków w aktywach niedochodowych lub niskodochodowych. Ważną rolę w oddalaniu możliwości wystąpienia ryzyka płynności odgrywa bank centralny. W sprawach wielu sektorów bankowych dużo zależy od chęci i gotowości instytucji do pełnienia funkcji kredytodawcy ostatniej instancji. Natomiast ryzyko operacyjne dotyczy pośredniej lub bezpośredniej straty, która wynika z zawodności wewnętrznych procesów, pracowników, systemów i zdarzeń losowych podczas dokonywania operacji bankowych. To typ, na który wpływ jest mocno ograniczony, ponieważ w każdej instytucji zawsze coś ma prawo pójść źle.

Rozważne korzystanie z usług banku

Rozważne korzystanie z usług banku

Banki, jak każdy z nas chyba wie, dają możliwość korzystania z wielu ich usług. Możemy poprzez bank wybrać pieniądze, zapłacić rachunki czy wziąć kredyt. Jednak korzystanie z takich usług niesienie za sobą pewne ryzyko. Jednym z najczęstszych kłopotów z jakimi muszą spotykać się ludzie korzystający z usług banku, jest niemożność spłacenia zobowiązań finansowych zaciągniętych w banku. Jeżeli, więc decydujemy się na pożyczkę lub na kartę debetową, to musimy być pewni, że możemy te zobowiązania spłacić. Często także zdarza się tak, że ktoś wykrada nasze dane i na nasze nazwisko zaciąga kredyt, jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja, która jest wprowadzana na drogę sądową, mimo wszystko pozostaje niesmak i zdenerwowanie, a także podczas rozpraw towarzyszy nam wiele stresu i strach. Częstym kłopotem jest także wykradanie haseł do kont poprzez Internet, a potem przelewanie naszych środków. Zabezpieczeniem może być jednak korzystanie z usług takich banków, które oferują na przykład potwierdzenie sms wykonania przelewu – wtedy na nasz telefon wysłany zostanie sms z potwierdzającym kodem, bez niego przelew nie zostanie wysłany. Trzeba jednak chronić swoje hasła, tak samo jak należy chronić PINy od kart płatniczych, bo zazwyczaj nie maja one takich zabezpieczeń, jedynie posiadają dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu.

Model bankowo zorientowany

Model bankowo zorientowany

Systemy banków w Europie i na świecie mogą przybierać różne formy. Przede wszystkim większość z nich funkcjonuje według jednego z dwóch modeli: anglosaskiego i niemiecko-japońskiego. Główną rolę w sektorze finansowym tego drugiego typu pełni system bankowy ze wszystkimi swoimi podmiotami. Na podstawie indywidualnych umów kredytowych banki zaspokajają krótko- i długoterminowe potrzeby przedsiębiorstw. Dodatkowo są one bardzo aktywne na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych. W modelu niemiecko-japońskim powstała koncepcja banku uniwersalnego, o bardzo silnej pozycji. To jedna z głównych zalet tego rodzaju systemu. Również finansowanie podmiotów gospodarczych oparte na indywidualnych umowach kredytowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wzajemne powiązanie kapitału bankowego z kapitałem przedsiębiorstw pozwala na stworzenie bardzo silnych i stabilnych grup przemysłowo-finansowych. Niestety, w modelu niemiecko-japońskim instrumenty finansowe są często niewystarczająco rozwinięte. We wprowadzaniu innowacji finansowych z kolei zachodzą duże opóźnienia. W dodatku w tym systemie banki są mało odporne na coraz większą konkurencję ze strony różnych parabankowych instytucji. Gdzie najlepiej przyjął się ten model? Świetnie pasuje on do warunków europejskiej gospodarki finansowej. Dlatego właśnie ten rodzaj funkcjonowania systemu bankowego sprawdza się zwłaszcza w Niemczech, Japonii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Austrii.

System bankowy w Polsce i jego przemiany

System bankowy w Polsce i jego przemiany

Bankowość i pierwowzór systemu bankowego wywodzą się jeszcze z Włoch sprzed kilku wieków. Już średniowieczni wekslarze świadczyli usługi w bankowym stylu. Tradycja polskiej bankowości sięga początku XIX wieku. Jednak wskutek zaborów narodowa, typowo polska bankowość nie mogła się rozwinąć. Przeważnie zaborcy podejmowali różne działania w tej dziedzinie na polskich ziemiach, oczywiście dla swojej wygody. Już po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku powstała Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, natomiast w 1920 roku – Polska Kasa Opieki S.A. Po przewrocie majowym zostały podjęte aktywne działania w celu zwiększenia zakresu możliwości instytucji finansowych. W 1928 roku powstał Bank Polski, który pełnił funkcję Banku Centralnego. W 1929 roku zaczął działać pierwszy oddział PKO S.A. w Paryżu. Po II wojnie światowej nastąpił rozpad banków i powstała struktura monobanku, która funkcjonowała aż do zmiany ustroju. Prawo bankowe z 1989 roku dostosowało polski system bankowy do zasad gospodarki rynkowej i wprowadziło system dwuszczeblowy. Wówczas to bank centralny stał się równocześnie podmiotem emisyjnym, bankiem banków i centralną instytucją finansową w państwie. Od 1989 roku osoby prawne i fizyczne posiadały możliwość wyboru usług konkretnego banku. Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu 9 nowych banków w największych miastach Polski, a ich fundusze pochodziły z majątku NBP.