Category: biznesowy świat

Bankowe rozliczenia bezgotówkowe

Bankowe rozliczenia bezgotówkowe

Rozliczenia pieniężne polskich banków polegają przede wszystkim na dokonywaniu zmian w wartości środków pieniężnych na dokładne zlecenie klienta. Zazwyczaj są one przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rozliczeniami bezgotówkowymi są: polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, weksle, inkaso bankowe, akredytywy i karty płatnicze. Polecenie przelewu jest rodzajem udzielonej bankowi dyspozycji, która obciąża rachunek dłużnika i uznaje rachunek wierzyciela. Z kolei polecenie zapłaty jest udzieloną bankowi dyspozycją wierzyciela. Dotyczy ona obciążenia określoną kwotą konta bankowego osoby dłużnej i uznania rachunku wierzyciela. Na mocy czeku rozrachunkowego trasant (wystawca czeku i posiadacz rachunku bankowego) przekazuje czek swojemu wierzycielowi. Jednocześnie zleca on zaangażowanemu bankowi, aby ten obciążył swój rachunek kwotą czeku i przesłał ją na konto remitenta (osoba, na którą został wystawiony czek). Weksel to dokument, na mocy którego wystawca jest bezwarunkowo zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej określonej osobie, w określonym miejscu i określonym terminie. Akredytywa polega przede wszystkim na pokrywaniu określonych wierzytelności przez bank wierzyciela. W tym wypadku na ten cel zostały specjalnie wyodrębnione środki dłużnika i zachowane ustalone warunki.

Czym jest bankowość elektroniczna?

Czym  jest bankowość elektroniczna?

Bankowość elektroniczna – ten termin na pewno nie jednokrotnie słyszał każdy z nas. Często czytamy o niej w artykułach, lub też często słyszymy o niej w radiu czy w reklamach w telewizji. Bankowość elektroniczna oznacza dwie rzeczy, pierwszą z nich jest dostęp do swojego konta poprzez Internet, czyli tak zwane konta internetowe. Drugą rzeczą są kart płatnicze, nazywa także bankowością elektroniczną. Wiele osób ma więcej niż jedna karta płatnicza, ponieważ posiadają oni różne konta. Czasami także do jednego konta istnieje możliwość wyrobienia dwóch działających kart płatniczych, które można na przykład dać swojej rodzinie, dzięki temu wiele osób może korzystać ze wspólnego konta. Jak widać bankowość elektroniczna oznacza rzeczy których bardzo często korzystamy. Chyba każdy z nas posiada konto osobiste, a do większości kont osobistych jest możliwość korzystania z konta przez Internet. Także kart płatnicze są coraz popularniejsze, coraz więcej osób z nich korzysta na co dzień. Istnieje także możliwość korzystania z kant nie tylko płatniczych, ale także kart zbliżeniowych, które są o wiele szybsze w użytkowaniu i chętnie wykorzystywane przez młodzież. Warto, więc korzystać z bankowości elektronicznej, dzięki temu możemy bardzo ułatwić sobie życie, wystarczy tylko zachować zdrowy rozsądek i nie podawać nikomu swoich PINów, ani haseł.

Konta oszczędnościowe – pomiędzy kontem a lokatą

Konta oszczędnościowe – pomiędzy kontem a lokatą

Konto oszczędnościowe jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują idealne rozwiązania pomiędzy kontem a lokatom. Bowiem konto to pozwala zarabiać! Typowe konto osobiste nie jest oprocentowane, przez co nie mamy z niego żadnego zysku. Jednak konto oszczędnościowe łączy w sobie możliwość zarabiania. Jednak warto pamiętać, ze jest to konto którego założeniem jest, że nie korzysta się z niego zbyt często. Najczęściej istnieje pewien limit wypłat miesięcznych oraz przelewów, które są darmowe, powyżej tej liczby za każdy ruch pieniędzy na koncie zapłacimy i to sporo, nie opłaca się więc stosować go jako konta, które często je używane. Jednak jest to rozwiązanie podobne do lokaty, dające możliwość wybrania i przelewania pieniędzy w każdym momencie. W przeciwieństwie do lokaty nie trzeba udawać się do banku, aby ją zerwać żeby móc podjąć środki, ponieważ konto oszczędnościowe działa tak samo jak każde inne konto osobiste. Niektóre banki umożliwiają jedynie jednokrotne bezpłatne pobranie pieniędzy z konta oraz jednokrotne dokonanie przelewu, nie jest to dużo, więc w takich przypadkach konto oszczędnościowe jest najczęściej drugim kontem, na którym przelewamy na przykład połowę wypłaty. W ten sposób część środków rośnie, a tylko, kiedy są nam potrzebne możemy je pobrać z naszego konta.

Ryzyko bankowe i jego rodzaje

Ryzyko bankowe i jego rodzaje

Czym właściwie jest ryzyko bankowe? To określenie oznacza istniejące prawdopodobieństwo, że zamierzone cele banku nie zostaną osiągnięte przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wynika ono przede wszystkim ze składu i wzajemnych zależności między pasywami i aktywami bankowymi. W zakresie bieżącej działalności prowadzonej przez banki istnieją następujące rodzaje ryzyka: kredytowe, stopy procentowej, walutowe, płynności i operacyjne. Najbardziej charakterystycznym rodzajem ryzyka bankowego jest to związane z udzielaniem kredytów. Kiedy można mówić o jego występowaniu? Przede wszystkim wtedy, gdy kredytobiorca nie spłaca całości lub chociażby części rat kredytowych wraz z odsetkami. To tak zwane bezpośrednie ryzyko kredytowe. Wyróżnia się także wtórne ryzyko kredytowe, które jest związane ze zmianą jakości kredytowej dłużnika. Odmianą wciąż tego samego rodzaju jest ryzyko rozliczeń. Oznacza ono możliwość opóźnienia płatności z tytułu rat kapitałowych lub odsetek. Nieco inaczej sprawa wygląda przy uwzględnieniu kryterium bilansu banku. Wówczas wyróżnia się aktywne ryzyko kredytowe związane z aktywami banku. Oznacza ono ogromne zaangażowanie instytucji w działalność kredytową i inwestycyjną. Analogicznie, pasywne ryzyko kredytowe jest związane z pasywami. Ma ono bardzo ścisły związek z trudnościami pozyskiwania środków pieniężnych i nagłego wycofywania depozytu.

Nowoczesne usługi finansowe

Nowoczesne usługi finansowe

O skali rozwoju państwa decyduje dochód narodowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednak są także inne kryteria. O skali rozwoju państwa decyduje także podział ludności zatrudnionej w poszczególnych sektorach gospodarczych. Wyróżnia się trzy podstawowe. Są to rolnictwo, przemysł i usługi. W państwach słabo rozwiniętych zatrudnionych w rolnictwie jest nawet do 80 procent obywateli zdolnych do pracy. W państwach rozwijających się podział jest mniej więcej równy, choć z tendencją do minimalnej przewagi usług. W krajach wysoko rozwiniętych dominuje już zatrudnienie w usługach. Są one bardzo zróżnicowane. Transport to także usługa. Firma, która zatrudnia kierowce oferuje usługę przewiezienia określonego produktu i towaru. Tak samo kierowca oferuje usługi firmie transportowej. Jednak dzisiaj największe znaczenie mają usługi bankowe i finansowe. Najwięcej można zarobić właśnie na finansach. Każda firma lokuje swój kapitał na giełdzie. Dzięki czemu zarabia, jeśli sprzedaje akcje i mają one sporą wartości. Tak samo robią instytucje użytku publicznego. Aby mieć na emeryturę urzędy lokują te pieniądze w postaci papierów wartościowych. W rzeczywistości są to darmowe kredyty od społeczeństwa. Banki również oferują pomnażanie kapitału poprzez zatrudnienie w swoich oddziałach maklerów.

Zadania banku centralnego w Polsce

Zadania banku centralnego w Polsce

Jądro każdego systemu bankowego to bank centralny. Od jego działania i sprawności zależy funkcjonowanie całego systemu danego kraju. W Polsce ta instytucja pełni trzy podstawowe funkcje. Primo, Narodowy Bank Polski jest głównym i jedynym bankiem emisyjnym. Na podstawie Konstytucji i innych dokumentów posiada on wyłączne prawo do emitowania środków płatniczych. Reguluje on podaż pieniądza poprzez określenie wielkości jego emisji i momentu wprowadzenia do obiegu. Dodatkowo bank centralny wycofuje zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, które stanowią prawny środek płatniczy. Narodowy Bank Polski to również bank banków. Z tego tytułu jest on odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego polskiego systemu bankowego. Kontrolowanie działalności banków, przestrzeganie prawa, prowadzenie rachunków i organizowanie systemu rozliczeń finansowych – to jego główne zadania, które wynikają z tego tytułu. Narodowy Bank Polski jest dodatkowo jeszcze bankiem państwa. Obsługuje on polski budżet oraz prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych. W dodatku NBP realizuje zlecenia płatnicze wszelkich organizacji o charakterze państwowym. Polski bank centralny organizuje i przeprowadza przetargi na sprzedaż bonów skarbowych, wypełnia funkcje depozytowe, a także dokonuje rozliczeń.

Usługi oferowane przez banki

Usługi oferowane przez banki

Banki to nie tylko instytucje, które mają za zadanie trzymać nasze pieniądze. To także instytucje, które oferują wiele różnych usług. Na pewno oczywiście najbardziej znaną usługą banków jest prowadzenie kont osobistych czy firmowych. Każdy bank w swojej ofercie ma także sposoby an ulokowanie pieniędzy. takimi sposobami na przykład są lokaty oszczędnościowe czy inwestowanie na giełdzie. W banku udzielony może nam też zostać kredyt, nie tylko kredyt hipoteczny, ale także kredyty na różne inne sytuacje, jak na przykład kredyt na wyjazd wakacyjny. Z banku bez najmniejszego kłopotu zapłacimy także przelewy i rachunki, korzystając bezpośrednio z pieniędzy na naszym koncie, ale także na przykład wpłacając środki, jest to więc ogromne ułatwienie. Dzięki temu możemy za jednym razem, kiedy wybierzemy się do banku , załatwić kilka spraw na raz. Dzięki temu oszczędzamy nasz czas oraz pieniądze, które normalnie byśmy stracili poprzez stanie w kilku różnych kolejkach. Często też banki oferują dodatkowe serwisy i usługi, które nie zostały tutaj wymienione, trzeba to jednak sprawdzić. Wybierając się do banku na pewno możemy zrobić o wiele więcej rzeczy, niż mogłoby nam się wydawać – bank to nie tylko konta osobiste, ale także wiele innych, przydatnych usług, z których często korzystamy w codziennym życiu.