Instrumenty polskiego rynku finansowego

Instrumenty polskiego rynku finansowego

Rynek finansowy to dość abstrakcyjny obszar, na którym działają określone instytucje i mechanizmy ekonomiczne. Służą one do realizacji wymiany pieniędzy w różnej formie między kupującymi a sprzedającymi. Rynek finansowy podlega pewnemu zróżnicowaniu, które ma ścisły związek z okresem obiegu przedmiotów procesów finansowych. Na rynku pieniężnym okres finansowania nie przekracza jednego roku. Natomiast na drugiej strukturze – rynku kapitałowym – przedmiotem transakcji są przedmioty o terminie wykupu powyżej 1 roku. Jakie transakcje są zawierane w obszarze rynku pieniężnego? Przede wszystkim takie, które są związane z przemieszczaniem kapitału w formie instrumentów finansowych o terminie zapadalności do 1 roku, wysokim stopniu płynności i dużym bezpieczeństwie. Jakie są poszczególne segmenty rynku pieniężnego w Polsce? Te najważniejsze to: rynek bonów skarbowych, rynek bonów pieniężnych, rynek krótkoterminowych komercyjnych papierów wartościowych, rynek lokat międzybankowych i rynek certyfikatów depozytowych. Bony skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów na okaziciela. Z kolei produkcją krótkoterminowych bonów pieniężnych o charakterze dyskontowym zajmuje się Narodowy Bank Polski. Krótkoterminowe Bankowe Papiery Dłużne to zbywalne dokumenty wystawiane przez banki komercyjne.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.