Ryzyko bankowe i jego rodzaje

Ryzyko bankowe i jego rodzaje

Czym właściwie jest ryzyko bankowe? To określenie oznacza istniejące prawdopodobieństwo, że zamierzone cele banku nie zostaną osiągnięte przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wynika ono przede wszystkim ze składu i wzajemnych zależności między pasywami i aktywami bankowymi. W zakresie bieżącej działalności prowadzonej przez banki istnieją następujące rodzaje ryzyka: kredytowe, stopy procentowej, walutowe, płynności i operacyjne. Najbardziej charakterystycznym rodzajem ryzyka bankowego jest to związane z udzielaniem kredytów. Kiedy można mówić o jego występowaniu? Przede wszystkim wtedy, gdy kredytobiorca nie spłaca całości lub chociażby części rat kredytowych wraz z odsetkami. To tak zwane bezpośrednie ryzyko kredytowe. Wyróżnia się także wtórne ryzyko kredytowe, które jest związane ze zmianą jakości kredytowej dłużnika. Odmianą wciąż tego samego rodzaju jest ryzyko rozliczeń. Oznacza ono możliwość opóźnienia płatności z tytułu rat kapitałowych lub odsetek. Nieco inaczej sprawa wygląda przy uwzględnieniu kryterium bilansu banku. Wówczas wyróżnia się aktywne ryzyko kredytowe związane z aktywami banku. Oznacza ono ogromne zaangażowanie instytucji w działalność kredytową i inwestycyjną. Analogicznie, pasywne ryzyko kredytowe jest związane z pasywami. Ma ono bardzo ścisły związek z trudnościami pozyskiwania środków pieniężnych i nagłego wycofywania depozytu.

[Total: 1    Average: 5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.