Ryzyko płynności i operacyjne

Ryzyko płynności i operacyjne

Wśród rodzajów ryzyka bankowego znajduje się także zagrożenie płynności. Pojawia się ono wtedy, gdy aktywa płynne są niewystarczające, aby móc uregulować bieżące zobowiązania banku w wymaganym terminie. To ryzyko może mieć bardzo negatywne skutki dla działalności bankowej, dlatego instytucje starają się na bieżąco sporządzać bardzo szczegółowe raporty płynnościowe. Ponadto bank utrzymuje taką strukturę aktywów i pasywów, która zapewnia kształtowanie się wskaźników płynności w najbardziej optymalnych przedziałach. Te sposoby kontroli sytuacji są bardzo dobrym remedium nawet na mało korzystną sytuację. Zachowanie płynności jest bardzo ściśle uzależnione od zarządzania bilansem. Można ją uzyskać zwłaszcza poprzez umiejętne kształtowanie portfeli aktywów i pasywów, jak i zminimalizowania stopnia zamrożenia środków w aktywach niedochodowych lub niskodochodowych. Ważną rolę w oddalaniu możliwości wystąpienia ryzyka płynności odgrywa bank centralny. W sprawach wielu sektorów bankowych dużo zależy od chęci i gotowości instytucji do pełnienia funkcji kredytodawcy ostatniej instancji. Natomiast ryzyko operacyjne dotyczy pośredniej lub bezpośredniej straty, która wynika z zawodności wewnętrznych procesów, pracowników, systemów i zdarzeń losowych podczas dokonywania operacji bankowych. To typ, na który wpływ jest mocno ograniczony, ponieważ w każdej instytucji zawsze coś ma prawo pójść źle.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.