Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski to bank centralny w systemie bankowym Rzeczpospolitej Polskiej, który na mocy aktów prawnych jest niezależny od podmiotów finansowych i rządowych. W polskiej strukturze pełni on trzy podstawowe funkcję: emisyjną, banku banków i centrum narodowej bankowości. Organami NBP są: Prezes, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd. Główne obszary działalności instytucji to: prowadzenie polityki pieniężnej, działalność emisyjna, rozwój systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, obsługa Skarbu Państwa, a także działalność edukacyjna i informacyjna. NBP co roku opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej, a także jej założenia. Ponadto instytucja zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi. Ważny cel organizacji to dbałość o stabilność polskiego systemu finansowego i rozwój bezpiecznej infrastruktury rynku finansów. NBP przyczynia się również do upowszechniania praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii poprzez działalności Portalu Edukacji Ekonomicznej. Duży wpływ na działalność banku miały w ostatnich latach procesy integracji europejskiej i coraz mocniejsze członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Nasz kraj próbuje powoli przystosowywać się do wejścia w strefę euro. Czyni to głównie przez dążenie do spełnienia wymagań przez banki centralne państw, które już nałożyły wspólną walutę.