Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Ryzyko stopy procentowej wynika z różnic między oprocentowaniami aktywów i pasywów. Oznacza ono możliwość negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Można wyróżnić ryzyko związane z pozycjami w bilansie o stałej stopie procentowej lub z pozycjami o zmiennym poziomie oprocentowania. Do typu ze stałym oprocentowaniem zalicza się również ryzyko związane z papierami wartościowymi. Ryzyko walutowe oznacza nierównowagę w danej walucie w postaci nadwyżki po stronie aktywów lub pasywów. Może ona przybrać postać długiej pozycji walutowej – wtedy aktywa są większe niż pasywa. Natomiast czasami ma ona również formę krótkiej pozycji walutowej, kiedy to aktywa są mniejsze niż pasywa. Kurs walutowy jest wrażliwy na wiele różnorodnych czynników i dość często podlega zmianom. Najważniejsze z tych czynników to podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym, a także podaż i popyt na waluty obce na rynku międzynarodowym. Inne istotne elementy rzeczywistości gospodarczej to: różnice w stopach inflacji i stopach procentowych między państwami, stan bilansu płatniczego i handlowego, polityka walutowa i pieniężno-kredytowa, jak również różnice w stopniu dostępności kredytu. Ryzyko dla banku wskutek zmian walutowych zachodzi wówczas, gdy występuje nadwyżka po stronie aktywów i rewaluacja kursu lub nadwyżka pasywów i dewaluacja kursu.